عکس هنرمند هم استانی از شالیزار های نقاره خانه بویراحمد – داود ایزدپناه

شالیزار - داود ایزدپناهسایت مردم استان (ک و ب)؛ عکس جدیدی از عکاس هم استانی کی ، با عنوان – ()