افرادی که زود تر از موعد مشخص، تبلیغات انتخاباتی را آغاز و با سخنرانی هایی که بعضا در مساجد و یا جمع های محدود چند صد نفری انجام می دهند سبب ایجاد ناآرامی هایی می شوند…

به نقل از پایگاه خبری تحلیلی یاسوج ۲۴ :

انتخابات مهم ترین رکن در نظام های جمهوری است که مهم ترین نقش را در آن مردم ایفا می کنند و در این بین مسئولین مربوطه نیز موظف به رعایت مساوات بین نامزدهای انتخاباتی هستند تا از پیش آمد تنش جلوگیری و مانع از بوجود آمدن ناآرامی شوند، اما در این بین هستند افرادی که زود تر از موعد مشخص، تبلیغات انتخاباتی را آغاز و با سخنرانی هایی که بعضا در مساجد و یا جمع های محدود چند صد نفری انجام می دهند سبب ایجاد ناآرامی هایی می شوند که علاوه بر درگیر شدن حامیان خودشان باعث درگیری حامیان سایر نامزدها نیز می شوند و این درگیری ها را می توان بیشتر در مناطقی مشاهده نمود که هنوز ساختارهای قومی قبیله در آن حاکم هستند و این استان نیز از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به روندی که در ادوار گذشته انتخابات مجلس در شهر یاسوج مشاهده شده است این انتظار وجود دارد که داوطلبانی که تمایل به نام نویسی در حوزۀ انتخابیۀ شهر یاسوج دارند تا زمان شروع فرصت تبلیغات خویشتن داری کرده و عامل ایجاد درگیری در شهر نباشند زیر سخنرانی های زودتر از موعد هر یک از داوطلبان می تواند باعث تحریک داوطلبان دیگر شده و این امر موجب درگیری ها و ایجاد ناهنجاری هایی شود.

در حال تکمیل …