همچنین براساس رتبه بندی مصارف استانی استانهای ” خوزستان ،فارس و خراسان رضوی ” استان های اول تا سوم و استانهای “سمنان ، قزوین و قم ” استانهای آخر کشور هستند .رتبه استان کهگیلویه و بویراحمد در این رتبه بندی جایگاه نوزدهم کشور است .

  : بندی استانها در حدول مصارف و درآمدهای استانی در بودجه سال آینده کشور اعلام شد .


به گزارش “عصردنا ” از تهران
، براساس جدول اعلام شده در بودجه سال آینده ، استان های ” تهران ،اصفهان و خوزستان ” پردرآمدترین استانهای کشور براساس درآمد استانی بوده و جالب آنکه استان های “خراسان جنوبی ، و ایلام ” کم درآمدترین استانهای کشور هستند .

همچنین استانهای ” ایلام ، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان ” اولین استانهای کشور در بخش رتبه بندی استانها براساس نسبت مصارف استانی به  منابع استانی بوده و استانهای ” البرز ، اصفهان و تهران ” در رده های آخر این رتبه بندی قرار گرفته اند که در جای خود جالب توجه است !

همچنین براساس رتبه بندی مصارف استانی استانهای ” خوزستان ،فارس و خراسان رضوی ” استان های اول تا سوم و استانهای “سمنان ، قزوین و قم ” استانهای آخر کشور هستند .رتبه در این رتبه بندی جایگاه  نوزدهم کشور است .

این جدول نشان می دهد استان کهگیلویه و بویراحمد در بودجه سال آینده از کم درآمد ترین استانهای کشور بر اساس درآمدهای استانی و مصرف نسبت به این درآمد در رتبه های اول قرار دارند.

منبع : عصردنا