یاسوج ۲۴: در پی اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تغییر پایتخت رژیم جعلی از تل آویو به قدس، نمازگزاران این هفته ی سراسر کشور در تجمعی اعتراضی علیه آن را محکوم کردند.

 

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴

یاسوج۲۴اعترا