بحث ها بر سر رئیس دانشگاه یاسوج و در حالت کلی، ماهیت دانشگاه یاسوج در رسانه های محلی استان همیشه بوده و از زمان دکتر عسکریان تا ریاست فعلی یعنی دکتر رحیمی (هیأت علمی گروه مهندسی شیمی) این مباحث ادامه دارد.

یاسوج ۲۴: بحث ها بر سر و در حالت کلی، ماهیت دانشگاه یاسوج در رسانه های محلی استان همیشه بوده و از زمان دکتر عسکریان تا ریاست فعلی یعنی (هیأت علمی گروه مهندسی شیمی) این مباحث ادامه دارد. 

این مباحث گاها در پایگاه خبری تحلیلی یاسوج ۲۴ هم نشر شده است. 

طبق دو منبع آگاه که به این پایگاه خبری رسیده است شواهد حاکی از آن دارد که رئیس دانشگاه یاسوج تا آینده ای نزدیک سکان خود را به سکان دار دیگری خواهد سپرد و این خبر عده ای را راضی و عده ای را ناراضی خواهد کرد.

گزارش کامل تری از وضعیت ریاست دانشگاه یاسوج در همین پایگاه خبری تحلیلی ثبت و نشر خواهد شد.