مشاور معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: توجه نکردن به مناطق محروم باعث شکاف اجتماعی و مشکلات اجتماعی و فرهنگی می شود و بیشترین آثار این محرومیت بر روی زنان و کودکان مشاهده میگردد.

یاسوج۲۴: مشاور معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: توجه نکردن به مناطق محروم باعث شکاف و مشکلات و می شود.

وی اظهار کرد: بازدیدی از منطقه زیلایی داشتیم و از متولیان انتظار داریم که اقدامات و برنامه های خود را برای رفع مشکلات ارائه دهند.

فاطمه اشرفی خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت های روستایی راه و ارتباط جدی ترین مسأله است و با اولین برف ارتباط زیلایی با مرکز و دسترسی به خدمات محدود می شود و بنابراین اولین مانع باید برای دسترسی به خدمات برداشته شود و نمی توان انتظار داشت بدون عملیانی شدن این خدمت، سایر خدمات محقق شود. بیشترین آثار را در زنان و کودکان می گذارد.

اشرفی کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بین شهر و روستاها و همچنین زنان و مردان ضروری دانست و تصریح کرد: به شدت بین بچه های روستایی مشکلات آموزشی و شکاف آموزشی را می بینیم و سرمایه گذاری برای آموزش دختران لازم است.

وی با تاکید بر توانمند سازی زنان و توجه به بخش اقتصادی خاطر نشان کرد: همکاری بانک ها برای ارائه تسهیلات بهتر به جامعه برای توسعه بیشتر استان و توجه به جامعه زنان ضروری است.

او در آخر اضافه کرد: مسأله بهداشت، دوری مسیر و صعب العبور بودن باید حل شود و باید با اولویت بندی و هدفگذاری به تهران انتقال داده شود./ایسنا