جنبش دانشجویی از آن جهت که آرمان خواه است و بی امان مدینه فاضله ای را در افقش می بیند، لحظه ای ساکن نمی نشیند و پرانگیزه و پر تلاش در جهت آرمان هایش حرکت می کند.

سایت مردم استان (ک و ب) – – دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان مستقل ؛ با نگاهی گذرا به تاریخچه جریان دانشجویی در کشورمان، به این نتیجه محرز خواهیم رسید که این جریان از مهم ترین بازیگران و در مواردی اصلی ترین بازیگر اتفاقات مهم و سرنوشت ساز کشور بوده و در هر برهه ای که تحولی عظیم در شئون مختلف چه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … پدید آمده، نقش یکه تازی و علم داری این جریان واضح است.

از آن جهت که آرمان خواه است و بی امان مدینه فاضله ای را در افقش می بیند، لحظه ای ساکن نمی نشیند و پرانگیزه و پر تلاش در جهت آرمان هایش حرکت می کند.    

جنبش دانشجویی از آن جهت که اعتقادباور و اندیشه ورز است، اصول را به خوبی می شناسد و عزت مندانه در راه اعتلای اصولش جان فشانی می کند.

جنبش دانشجویی از آن جهت که مستقل است و به هیچ مرکز زر و زور و تزویری وابسته نیست، آزادانه  و شجاعانه بر اساس باورها و اندیشه هایش تصمیم سازی می کند.

جنبش دانشجویی از آن جهت که از بدنه جامعه است و صادقانه- به دور از هر گونه سیاست زدگی- عمل می کند، قدرت آن را دارد که آحاد ملت را با خود همراه و همگام نماید.

لذا خصیصه استکبار ستیزی از هویت های جنبش دانشجویی اصیل است. چرا که بنای استکبار بر انحصارگرایی و زیاده طلبی و ظلم است و این را جریان دانشجویی در تضاد آشکار با آرمان ها و مهم ترین مانع برای تحقق ارزش هایش می داند.

جریان دانشجویی به خوبی دریافته است که هر اقدام و عملش در تاریخ ثبت خواهد شد و فردا باید جواب گوی اندیشه ملت هایی باشد که چشم امیدشان به آن هاست.

تجربه ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و … به خوبی نشان می دهد که یکی از تجلی گاه های پر درخشش این جریان مبارزه با استکبار است و این یکی از عوامل اصلی فراگیر بودن جهانی ارزش های جنبش دانشجویی است. 

از وظایف خطیر این جریان، شناسایی دقیق مصداق های ظلم و استکبار در هر دوره ای، و فریاد و مبارزه بی امان با آن ها است.

امروز نیز که به عنایت الهی، جنبش دانشجویی توفیق شاگردی در مکتب امام خمینی(ره) را دارد بیش از پیش در راه این کلان آرمان و ارزش مقدس قدم بر می دارد.

بی شک جنبش دانشجویی با توجه به افق آرمانی، یک نقش بین المللی و تمدنی در جهت تسری ارزش هایش دارد که این جزء با مبارزه همه جانبه با مظاهر استکبار و فساد امکان پذیر نیست.

ما معتقدیم تا ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم.