یاسوج ۲۴// «تنگ گنجه ای» یکی از مکان های بسیار سرسبز و دارای محیطی جذاب و زیبا در یاسوج می باشد. در این خبر گزارشی تصویری از این محیط زیبا را مشاهده می کنید.

یاسوج ۲۴: «» یکی از مکان های بسیار سرسبز و دارای محیطی جذاب و زیبا در می باشد.

این محل در فاصله ی قریب به ۷ کیلومتری یاسوج است که بعد از قرار دارد.

در زیر از این محل زیبا را می بینید.

 

تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج تنگ گنجه ای یاسوج