مردم همیشه در صحنه ی بویراحمد امروز پیش از ظهر حماسه ی دوم ۹ دی را دوباره تکرار کردند و علیه دلباختگان از انقلاب به راهپیمایی و تظاهرات پرداختند.

یاسوج ۲۴: مردم همیشه در صحنه ی امروز پیش از ظهر ی دوم ۹ دی را دوباره تکرار کردند و علیه دلباختگان از انقلاب به راهپیمایی و تظاهرات پرداختند.