به یاد مرد با صفای هنر و ادبیات استان حسین پناهی

سایت مردم استان (ک و ب): به یاد مرد با صفای هنر و ادبیات استان حسین پناهی