گزارش تصویری عزاداری مردم روستای « سپیدار مرکزی»

سایت ()؛ تصاویر مردم بویراحمد

روستای

در مراسم – پخش شده از شبکه استانی دنا