یاسوج ۲۴: به مناسبت ایام با عظمت حسینی شب شعری را با موضوع در مسجد الغدیر این دانشگاه تدارک دیده اند.

در این برنامه تعدادی از شاعران جوان دانشجو به شعرسرایی پرداختند و تیم داوری متشکل از سه نفر از اعضای هیأت علمی گروه ادبیات این دانشگاه نظاره گر این اشعار و در نهایت انتخاب برگزیده گان بودند.

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل--یاسوج ۲۴-

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین

دانشگاه یاسوج-انجمن اسلامی دانشجویان مستقل-گوگل-یاسوج ۲۴-شعر اربعین