یاسوج – ایرنا – تدوام بارندگی حدود۱۷۰ هزار هکتار مرارع دیم کهگیلویه و بویراحمد را در وضعیت مطلوبی قرارداده است.

پراکنش بارندگی و تداوم بارندگی باعث سرسبزی مزارع دیم و خوشحالی مضاعف کشاورزان دیم کار این خطه شده است.

براساس آمار از ۱۷۰هزار هکتار از زمینهای کشاورزی دیم کهگیلویه وبویراحمد۱۳۰هزار هکتار گندم و مابقی زیرکشت جو دیم قرارگرفته است.

متوسط برداشت گندم دیم در هکتار یکهزار کیلوگرم و جودیم ۹۰۰کیلوگرم برآورد شده

است.

سطح زیرکشت گندم آبی ۲۷هزار هکتار است.

به گفته کارشناسان افزایش بارش باران درسال زراعی جاری باعث افزایش حجم مخازن سدهای کوثر و شاقاسم ،بندهای خاکی و منابع زیرزمینی کهگیلویه وبویراحمد شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرستان لنده با۵۱۰ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی سال زراعی جاری را در این استان داشته است.

ولی بهره مند افزود: شهرهای قلعه رییسی و یاسوج نیز به ترتیب با ۴۲۸ و ۶/۴۱۳میلیمتر دارای رتبه های دوم و سوم هستند.

وی بیان کرد:بارش سال زراعی جاری در باشت، دهدشت، چرام، سی سخت، منطقه امامزاده جعفر گچساران، دوگنبدان و لیکک به ترتیب ۳۹۲، ۸/۳۸۳،۳۶۸، ۷/۳۶۰، ۲/۳۳۴، ۳۱۰ و ۲/۳۰۷ میلیمتر گزارش شده است.

بهره مند اظهار کرد: بارندگی های اخیر در شهرهای لنده، قلعه رییسی، دهدشت، باشت، وی بیان کرد: از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون در شهرهای باشت، دهدشت، چرام، سی سخت، منطقه امامزاده جعفر گچساران، دوگنبدان و لیکک به ترتیب ۳۹۲، ۳۸۳، ۳۶۸، ۳۶۰، ۳۳۴،۳۱۰ و ۳۰۷میلیمتر گزارش شده است.

بهره مند اظهار کرد: بارندگی های اخیر در شهرهای لنده، قلعه رییسی، دهدشت، باشت، منطقه امامزاده جعفر گچساران، یاسوج، لیکک، سی سخت، چرام و دوگنبدان به ترتیب ۶۷، ۶۱، ۵۶، ۵۴، ۵۳ ، ۴۵ ، ۴۰، ۳۸ ، ۳۸ و ۳۷ میلیمتر بارش باران گزارش شده است.

۶۷۱

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.net

منبع : خبرگزاری ایرانا