شعر خلیج فارس از مجموعه اشعار”بر روی ریل های نباید” شاعر نامی چرام مهندس علی مرادی در جواب یاوه گویی های ترامپ و بیگانگان در این خبر آمده است.

یاسوج ۲۴: شب گذشته آقای رئیس جمهوری آمریکا، در صحبت های توهین آمیز و بی پایه ی خود نسبت به در بخشی از بیانات خود بر خلاف متن اصلی صحبت ها که در آن از خلیج فارس نام برده شد، ایشان به عمد از استفاده کرد.

از مجموعه اشعار”بر روی ریل های نباید” شاعر نامی مهندس علی مرادی در جواب یاوه گویی های ترامپ و بیگانگان در زیر آمده است:

 * خلیج فارس
 
این که خرچنگ ها و زالوها، به لب آورده اند جانت را
این مکیده است خون پاکت را، آن فشرده است استخوانت را
 
 این که گاهی کناره های لبت، خاستگاه هجوم جلبک هاست
این که انکار می کنند هنوز، پولک افشان ماهیانت را
 
این که هرروز می رسند از راه، بادهای غریب و خاک آلود،
ابرهای سیاه بی باران ، تا بگیرند آسمانت را
 
 درد در قطره قطره ات جاری است، شاه بانوی موج ها ! دریا !
نکند غصّه ها بخوابانند، موج های ترانه خوانت را 
 
از خروش تو شعر می خوانند، چاوشان نشسته در ساحل
و به جان می خرند اسکله ها، هر سلام دوان دوانت را
 
 چادرت را رها نکن بانو! بادبان ها اسیر طوفان اند
نبرد آب اقتدارت را ، نکشد باد گیسوانت را
 
 دکمه تا دکمه ­ی صدف­ها را، روی پیراهن تو می دوزم
تا نبیند نگاه نامحرم، پیچ و تاب تن جوانت را
 
لب ساحل نشسته ام با تو ، من برای تو چای می ریزم
تو برایم سکوت … می بینم، اشک پر کرده استکانت را