انقلاب دل من رنــــــگ خمینی دارد /// من از این مخمل رنگی ، همه بیزار شدم
گرچــــه با هجر رخش ، باد خزان کشت مرا /// از خراســـــــان مددی آمد و بیـــدار شدم

سایت مردم استان ( ک و ب)؛ زیر از شاعران جوان یاسوج، « سجاد جبار نژاد » انتخاب شده است که برای سایت مردم استان ارسال کردند.

امام خمینیباز مســــــت غزلی ، از لب دلدار شدم
من به خال لبش ای دوست گرفتار شدم

سالها میگــــــــذرد،حادثه ها می آید
بی خود از آن همه انوار رخ یار شدم

کاش می شــــــد به جماران دلم پا بنهد
سالــــیان است که من تشنه دیدار شدم

گرچه یک عمر دلم راه خطا رفت ولی
لطفشان بود که من محرم اسرار شدم

بعد او کنج قفس جرات پرواز نبود
رفتـم و حبس میان در و دیوار شدم

انقلاب دل من رنــــــگ خمینی دارد
من از این مخمل رنگی ، همه بیزار شدم

گرچــــه با هجر رخش ، باد خزان کشت مرا