سایت مردم استان (ک و ب)-مصطفی جوزانی؛ در حال و هوای روز ۹دی یا همان حماسه بزرگ تاریخ ساز ملت بصیر ایران به سر می بریم. با گذشت ۴ سال از این روز و تغییر دولت آیا باز هم مسئولین از هر طیفی که بر سر کار هستند پیام آن را به خوبی دریافت کرده اند؟

آیا با تغییر دولت حماسه ۹دی به فراموشی سپرده میشود؟ طرح این سوالات به خاطر آن است که هر از چند گاهی شاهد بودیم که کسانی هرچند با کوچک ترین شراکت در هدایت فتنه نقش داشتند اما صاحب مسئولیت در دولت شدند.

همین چند روز پیش بود که آقای در پاسخ به نقد دلسوزانه برخی از رسانه ها با عصبانیت خاصی خواستار شنیدن در انتخابات ۲۴خرداد شد. البته در مقام پاسخگویی به ایشان نیستیم اما آیا شما و دولت گوشی برای شنیدن در روز ۹دی ۸۸ را داشت؟

آیا رواست که نماد انتخاباتی شما یا همان با دستبندهای سبز فتنه ۸۸ در جیب اطرافیان شما با هم باشند؟ چه پیامی به غیر از منجی نشان دادن شما در زنده کردن مرده متعفن فتنه ۸۸ می تواند داشته باشد؟.آیا شنیدن پیام ۹دی ، انتصاب آقای نجفی و خانم ابتکار به سمت معاونین رییس جمهور است؟

چه توقعی به جزشنیدن پیام مردم در حماسه عظیم ۹دی از شما داشته اند که هر از چند گاه دوباره شاهد تئوریهای غربی آقای حجاریان هستیم.آیا اگر دولت پیام کلیدی مردم را در حماسه ۹دی که به گفته امام خامنه ای از یوم الله تاریخ ساز ملت ایران است را به خوبی درک نموده بود وزارت خارجه با اقتدار جلوی گستاخی هیئت اروپایی را برای دیدار با دو فعال فتنه را اگرچه خواست مجلس هم می بود آیا نمی گرفت؟

و اما در پایان چه مدارایی از دولت شما دیده اند که با طلبکاری و گستاخی تمام یعنی تعیین و تکلیف برای نظام می کند؟

و از همه مهمتر فرزند پدرخوانده دولت شما ،دیگر متهم امنیتی و فتنه ۸۸ با لمس پشت محکم دولت شما با لبخند در تودیع ،معارفه ها شرکت می نماید..