اداره ای در استان کهگیلویه وبویراحمد با زیر مجموعه های آن بدون داشتن برق زمان را سپری می کنند.

اداره ای در استان کهگیلویه وبویراحمد با زیر مجموعه های آن بدون داشتن برق زمان را سپری می کنند.

اداره این شهرستان با مجموعه ی ورزشی آن پیش از یک ماه است که هیچ گونه برقی ندارد.

این مجموعه که شامل سه سالن ورزشی یک زورخا نه ویک استخر شنا وهمچنین اداره ورزش وجوانان شهرستان می باشند بیش از یک ماه است که برق آن بطور کامل قطع شده وفعالیت های ورزشی در این مجموعه به حالت تعلیق در امده است .

به گفته ی مسئولین اداره برق پست وشبکه های  برق داخلی مجموعه غیر استاندارد است وتا رفع کامل نواقصات برق این مجموعه وصل نخواهد شد.
به گفته مربیان ورزشکاران این سناریوی قطع برق یکسال می باشد که به طور مرتب برق مجموعه قطع میشد وورزشکاران در رشته های مختلف با وقفه در تمرینات مواجه بوده اند وباعث سر در گمی ورزشکاران ومربیان شده بود که با قطع کامل برق تکلیف هم روشن شد وهمه را از این بلا تکلیفی در آوردند.
این ورزشکاران که از مسئولین شهرستان کاملا نا امید شده اند خواستار پیگیری استاندار محترم ومسئولین استانی در رفع هرچه سریع تر مجموعه ورزشی بهمئی شدند.

خبر: