همزمان باآغاز تعطیلات تابستانی وآغازاوقات فراغت جوانان ونوجوانان درشهرستان دنا کلاسهای آموزشی طراحی ونقاشی در آموزشگاه نسیم خیال شروع شد …

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دنا ،کلاسهای آموزشی تجسمی طراحی ونقاشی با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دنا وآموزشگاه نسیم خیال شهرسی سخت شروع شد.

بهشتی روی سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دنا  درآیین آغازی این دوره ازکلاسها هنرتاثیر گذار ومتعهد راازجمله مواردی دانست که باید مورد توجه مربیان وهنرجویان باشد

.بهشتی روی گفت :یکی ازرسالتهای اصلی فرهنگ وارشاد اسلامی حمایت وهدایت ونظارت برفعالیتهای فرهنگی وهنری است که اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دنا برای این مقوله امادگی کامل دارد .

فرهی مسئول آموزشگاه نسیم خیال نیز گفت :با حمایت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قدمهای خوبی درزمینه جذب هنرجو وترویج این نوع هنر صورت گرفته است .رئیس انجمن هنرهای تجسمی دناگفت :کلاسها طبق برنامه ریزی های انجام شده زیر نظر مربیان مجرب ،درساعات مختلف برای سنین مختلف برگزار می شود .  

منبع : سایت اداره فرهنگ و اسلامی